BEDİNERİ PRENSİ

BEDİNERİ  PRENSİ

Noğaşi jilendo, mağali ar k’um3xişi jin Bedineri Prensişi goqazei kva geladgit’u. Tişen k’uçxeşa mç’ipe, but’k’a stei okroşi ar tabak’a gon3axei uğut’u; Tolepe jur mçxat’ua yak’ut’işi uğut’u do k’ilicişi xesti ar didi mçita yak’ut’i uçxat’upt’u.

Goqazei dido mo3’ondut’es. Muşi zenaatişi 3’ondape iris oxo3’onapu naunt’u ar Belediye Meclisişi ezak, “Muç’o n3aşburbaloni… Eşo mskva.” Yado simadape muşi iris koxo3’onapu; Mara muk dido pratiği navaren stei kuxui3’onenşi şkurinaten emedeni noqonu: “Ancax ek’oti oxmaroni do mek’aroni mutu varen.”

Nosei ar oxorcak, “Tuta man komomçi.” yado nanobun beremuşis, “Bedinei Prensi k’onai vargaqvapineni? Emus çkar mutuşeni omgarinu varti gvaşinen.” Ya u3’u.

Çkar şvena navaruğun ar k’oçik e mskva goqazeis mendo3’k’edu do, “Hele kiyanasti xeleberi ar miti kort’een.” Yado iris elotku.

Xeyir K’urumişi berepek mçxat’ua mç’ita dolokunupe, paği xçe onluğepeten eklesiyaşen gamit’esşi “Muç’o melaeği stei.” Ya tkves.

Xesap’işi muellimik,” Solen giçkinan?” yado k’itxu, “Tkvan çkar melaeği vagiz’iramunan ki.”

Berepek, “A, izmocepes bz’iropt mara…” ya u3’ves. Xesap’işi muellimikti ofidepe e3’ozdu do tolepe dido kuk’um3’k’upinu. Muşeni ki berepek eşo izmocepeten dulya naqvan varunt’u.

Ar seris ar ç’it’a mşkirdoni noğaş k’ele kamoşaxtu. Manebrape muşi ar tuta dogvei 3’oxleşen Misir’işa igzaleet’es mara aya k’ap’ulas kodoskideet’u. Muşeniki en mskva isirişa guri meçamei rt’u.

Emus tee pukiroba geç’k’apuş oras; mçxu, skit’a ar parpalişi k’ap’ulas ğalişen 3’alendo k’ele putxut’uşi moxvadeet’u do isirişi e mç’ipe do met’ruxale şkas eşo aqoropeet’u ki 3’oxle muşi kododgiteet’u.

Nena gonzdimu navarunon mşkirdonik msvaeepe 3’k’aris dolon3’ei dolon3’ei varçxiliş xalk’ape ğaru do emuşi gomorgvas iktu, iktu.

Aya emuşi oç’u do oxalu rt’u do mapxa margvali eşopeten mek’olapeet’u.

Majurani mşkirdonepek, “Oz’i3inoni ar menç’inoba; Para-puli varuğun, soyi-sopiti şirimi stei.” Yado iç’ik’ç’ik’ines. Mtinişiti ğali isiriten monk’alei rt’u. Ok’ule stveli moxtuşi iri xolo putxes do mik’iles. Entepe igzalesşi k’ule mşkirdoniti xvala kodoskidu do qoropei muşişenti guri dukiru. “Çkar vağarğalaps.” Ya zop’ont’u.

“M3ikati 3’una ren. Muşeni ki birtum ixis k’udeli unk’anups. “ İxi mundesti barasna isirik en mç’ipe il’tifatepe oğodapt’u. “Oxoris aşo mek’ireli rt’asna k’abuli domaxvenen…” yado oğarğalu muşis noqonu. “…Mara man goxtimu k’ai mi3’onun. Emuşeni çili çkimisti k’ai vara3’onaşi variqven. Mundeşk’ule, “Çkimi k’ala mului?” yado k’itxu. İsirik ti ke3’ozdu. Oxori muşişa dido mek’ireli rt’u.

Mşkirdonik, “Sin dido komemoktini. Man piramitepeşa vulur, k’aobaten doskidi!” yado kodistvinu do putxu. Ndğa margvalis putxu,putxu. Seriş gverdis noğaşa komextu. “P’iya so gepta? Eşo mepşvenki akonepes çkimişeni xaziroba xvenei uğunan.” Ya tku.

Ok’uleti didi storbaşi jin nageladgin goqazei koz’iru. Ak kodovibarge. Dido xavadai do mskva ar yeri” yado Xeleberi Prensişi k’uçxepeşi oşkenas konoxedu.

Gomorgvas guin3’k’edu do onciruşa ixaziret’uşi muşeburot, “Oncereş oda çkimi okroşi ren.” yado nik’unk’ulu mara tam ti muşi msvas mişidumet’uşi jindolen ar mçxu 3’k’ariş 3’ap’a kogya3’ap’u. “Mu t’uafi şeyi! N3as ar teği mp’ula varen, muru3xepek valupan do çxat’upan xoloti mç’ima mç’ips. Avropaşi jilendoni t’aroni dido p’at’i rt’een.” Yado ç’ik’ç’ik’inupt’uşi ar 3’ap’a çkva kamelu.

“Mç’imaşen ti çkimi var maşletinenşi am goqazeri man mus mirgun?  Ar k’ai bacaşi kudi kobz’ira” yado oputxinu şeni kamuiselu. Murenki msvaepe vargon3’k’uşakis masumani 3’ap’a kamelu. Ti e3’ozduşi mu z’iras? Xeleberi Prensişi tolepe çalamureten yopşa rt’u. Okroşi ğvaepe muşişenti çalamurepe gilu3’urdut’u. Nunk’u muşi tutaş tes ek’o mskva rt’uki mşkirdonis guris naparpalu.

“Miret?” Yado k’itxu.

 “Man xeleberi Prensi vore.”

Mşkirdonik, “Eşo renşi mot imgart?” yado k’itxu. “Man 3’k’ariten dom3’ir3’olit.

Goqazeik, “Man saği vort’işi, guri çkimi k’oçepeşi guri rt’uşi, çalamure muren varmiçkit’u. Muşeni ki nek’na muşişen derdi navar amalen “Sans Souci” sarayis pxert’i. Ndğaleri oput’es manebrape k’ala vistert’i, limcişiti didi salonis xoroniten mevaktet’i. Oput’eşi gomorgvas nagot’k’un ar didi k’ida kuğut’u. Muren ki emuşi k’ap’ulas murenşi çkar meraği varmiğut’u. Gomorgva çkimis iri mutupe ek’o mskva rt’uki emri çkimişi tude narenanpek man “Xeleberi Prensi” mi3’umert’es. Mtinişiti xeleberi vort’i. Osteru do oxoronus xeleba u3’umelanna…Edo aşo pskidi, aşo bğuri. A3’i ğureli navoreşeni man ak am mağali svas kogelomodgines. A3’i noğa çkimişi mteli betoba do sefiloba k’ai xeşa maz’iren. Guri k’urşumişen namiğun şeni omgarinuşen met’i xeşen mutu varmomixteps.”

Mşikdonik muşeburot, “Muu, okroşi vareni? “ ya tku. Muşi fik’irepe navaroxo3’onapaps k’onaiti neziği rt’u.

Goqazeik dambali do memskvanei ar xomaten: “Ekole,” ya tku. Ar ç’it’a sokağişi ekole doloxvei ar oxori eladgin. Pencerepeşen ari gon3’k’ei ren. Doloxeti stolis namok’axen ar oxorca bz’irop. Nunk’u muşi go3xuk’ei. Muk terzi narenşeni oç’uşi lemşi mentxu montxuten elamç’itaneri, k’ap’et’i xeepe uğun. Mapaçilis sarayis oğarğaluşi manebrape muşişi en mskva iya narenşeni, sarayişi balos dilikunasten canfesi ar fork’aşi jin çarkifeleğişi pukirepe gyuşups. Odaşi ar kyoşes ar onceres ç’it’a bere muşi z’abuni elacans. Daçxiri gyoz’in. Şuris Purt’uk’ali unon. Nanamuşis ğalişi 3’k’arişen met’i mutu varuğun. Berekti imgars. Mşkirdoni, mşkirdoni, ç’it’a mşkirdoni! K’ilici çkimişi xes naren yak’ut’i mega3’k’en do emuşa megağeni? K’uçxepe çkimi tude perçiniten meç’k’adei miğun do varoxomank’anen.”

Mşkirdonik, “Man Misiris mçumelan.” Ya u3’u. “Manebrape çkimik a3’i Nil’işen jile- 3’ale putxunan do mordeli  niluferepe k’ala ğarğalapan. Didi Firavunişi turbes incirasunonan. Eti ğaperi tabutişi doloxe ren. ǒamepe gosveri skit’a ar kefeni gok’ireli ren. Qalis varçxili ar yeşimişi zencili dolobun. Xerepeti ntkireli but’k’apes mengaps.

Prensik, “Ç’it’a mşkirdoni!” ya u3’u. “Ar seris elamixeda do komemişvelana variqveni? Beres eşo 3’k’ari aşven do nanamuşiti eşo donoç’k’inde ren ki...”

Mşkirdonik: “Biç’i berepesti çkar var p’qorop. Go3’os mapxaş tutapes man ğaldo ğali golaputxut’işi kva namastomert’es jur uğnose bere kort’u. Entepe mamskibaleşi berepe rt’es. Entepes kvaepe çkimda var mat’alet’es. Çkin mşkirdonepe dido k’ai namaputxinenan şeni çkinda kvaşi mot’alu eşo cidaxi ar dulya varen. Ok’uleti man dido maputxoce ar ocağişi bere vore. Xoloti entepek namoğodespe dido uşinapale ar dulya ren.” Muren ki eşo gemzuli Bedinei Prensi Mşkirdonis guris naç’u: “Am yeri dido qini ren mara am seri kelagixedu do dulya skanis komegişvel.” Yado sagama meçu.

Prensik, “Mardi, ç’it’a Mşkirdoni.” Ya u3’u. Mşkirdonikti Prensiş k’ilicis nanoçans didi yak’ut’i k’ik’iliten kanu3’k’u do noğaş oxorepeşi jin m3’k’upabonas koxvaktu.

Xçe mermerişi melaeğepe jin nagyudgin eklesiaşi dudiras golvaktu. Sarayişi 3’oxle mik’it’uşi oxoronuşi xomape kognu. Ar mskva k’ulani qoropei muşi k’ala balkonişa kagamaxtu. Berek k’ulanis: “Am muru3xepe do qoropaşi menceli visimadaşi gamak’viren.” Ya u3’u. K’ulanik, “Mapaçiliş baloşakis dolokunu çkimi konuç’işat’una k’ai iqvet’u.” Ya u3’u. Jin muşiti mskva pukirepe gevo3’ipxap mara mamç’apupe eşo bunduri renan ki.” Yado nena gyuktiru.

Ğaliş jindole putxut’uşi didi k’aravepes nagelobun fenerepe koz’iru. Yahudepeşi mahales mik’it’uşi entepek pazarluği xvenei,bakirişi t’epsepeten okrope na3’inupt’es yahudepes m3ika oras komendo3’k’edu.

Bere mçxopa gedvalei onceres meşacant’u do xoloti tirtint’u. Nana muşiti iluxet’u do lirt’u. İya dido donoç’k’inde rt’u. Pencereşen ama3xont’u do em didi yak’ut’i stolis oxorcaşi yuksuğis kiludu. Ok’uleti beres goputxu do msvaepeten k’ai xeşa ixi kogobaru.

Berek, “Mupei viserini, vik’are ya maçkinen.” Ya tku do mskvaşa ar ncirişa mendaxtu.

Ok’ule mşkirdoni Prensişa komextu do nauxvenapunpe emus dusvaru. “Mu k’onai gamak’viren, ak’o qini t’aronis t’ani çkimi muk’onai t’u3a miğun.”

Prensik, “K’ainoba na qvi şeni...” Ya u3’u. Mşkirdoni mezmonei mezmonei kodinciru. İsimadept’aşi birtum nciri muxtept’u.

Getanap’icis ğalişa gelaxtu do dvinçiru. K’vinçepeşi ar çkinak’oçi xincişen mik’it’uşi, “Aya mupei navariz’iren dulya ren. Qinobaşi doloxe ar mşkirdoni!” yado ekoni k’azetas ar ginz’e kart’ali minduç’aruşi iya naik’itxespeşi irik emuşen oğarğalus kogyoç’k’es.

Mşkirdonik, “Man am seri Misir’işa vulur.” Ya tku. Ek oxtimu osimaduten dido ixelapt’u. Em noğas oz’iramuşi naren iri yeri koguilu şk’ule ar eklesiaş dudiras dido oras kogelaxedu. So idasna ç’urç’apek oç’ik’ç’inuten artikartis,”Muk’onai kibari ar monoxtime.” Ya u3’umert’es. Mşkirdonik eşopeten dido mskva orape mek’olapu. Tuta kextuşiti Prensişa kak’uniktu.

“Misir’is oxvenuşi mutu dulya giğuni? A3’i gzas gebdgitu.” Ya u3’u.

Prensik: “Ç’it’a mşkirdoni!” ya u3’u. Ar seri çkva vardogadgineni?

Mşkirdonik, “Man Misir’is mçumelan.” Yado nena gyuktiru. ǒumen manebrape çkimi majurani gecğialoni şakis putxasunonan. Ekonaşi xasirişi tipepeşi doloxe 3’k’ar3xenepe inciran. Didi ar granitişi kvaşi jin Ğormoti Memnon’i gelaxen. ǒumanişakis muru3xepes o3’k’ers, getanaşiti ar kodiliqurs do ok’uleti dostibun. Ondğeriş oras skit’a perepeten lomepe 3’k’ari oşumu şeni ğalişa komulvan. Entepes xanç’eni perişi zebercedepe steri tolepe uğunan. Entepeş omğoruş xoma gecğialonişenti k’ai xeşa ignapen.

Prensik, “Ç’it’a Mşkirdoni,” ya u3’u…” Ekole, noğaşi majurani k’un3’ulis, nç’eris nameşaxen ar bere bz’irop. Jin kart’alepe nagyobğun ar stolis nocans, ar k’eleti ç’ik’as dolodvei ntkireli loressima iludgin. Tomape ç’uburiş periten, çarbepe daçxiri stei mç’ita, mçxu do mezmonei tolepe uğun. Tiyatro şeni ar steraşi oç’aru şeni iboden. Daçxiris varnuz’in do mşkironatenti çkar menceli var uğun.

Dido k’ai guroni mşkirdonik, “Ar seris çkva kodobdgitur. Ar çkva yak’ut’i emusti komevuğari!” ya u3’u.

Prensik, “Yak’ut’i vardomiskidu. Mu miğunna tolepes miğun. Entepe şilya 3’ana 3’oxleşen Hindistanişen monomale n3aşperişi yak’ut’epe renan. Entepeşen ari keşomoği do emus minduği. Ar k’uyumcis kagamuçaps do oç’k’omale mutupe k’ala dişkati keç’opups do ç’ara muşi konotamamaps.”

Mşkirdonik, “Prensi çkimi nazop’onpe varmaxvenen.” Yado omgarinus kogyoç’k’u.

Prensik, “Ç’it’a Mşkirdoni. Mu gi3’umerna iya qvi!” ya u3’u.

Mşkirdonik Prensis ar toli keşoğu do mamguruşi nç’erişk’ele mendaputxu. Nç’eris naz’iru ar xut’ulaşen komeşaxtu. Beres xerepe nunk’us motvaleri uğut’u do mşkirdoni varti z’iru. Tolepe gon3’k’uşi n3aş perişi yak’ut’i, ntkireli loressimape k’ala koz’iru.

Berek, “A3’i iris mop’3’ondu moro” yado diquru. “Aya dido namop’3’ondi ar mitişen moxtimei ren. A3’i stera çkimi domaçodinen..” A3’i emus dido axelet’u.

Mşkirdoni majurani ndğas limanişa kagelaxtu. Didi ar k’aravişi 3’alamis kogelaxedu do memzuğalepek ambarişen naişimert’es didi didi yaşik’epes o3’k’edu. K’arta yaşik’i yonç’anşi, “Yissaa, molaaa,” yado diqurapt’es. Mşkirdonik; “Misir’işa vulur!,” yado diç’ik’ ç’ik’inu mara mitik varti mendo3’k’edu. Eti tuta kextuşi Bedineri Prensişa kak’uniktu.  

Prensik, “Ç’it’a Mşkirdoni, ar seris çkva vardogadgineni?” ya u3’u.

Mşkirdonik, “Qinoba komoxtu. Otirtinoni mtvirepeti a3’i gzas gedgin do mulun. Misir’is xurmaşi ncaepeşi jin nagomjors mjora a3’i dido t’u3a ren. Timsaepekti t’alaxepeş doloxe bunduri bunduri canan do i3’k’ernan.

A3’i manebrape çkimik Baalbek’işi oxvames obğe k’idupan.Elamç’ita do xçe perepetenmç’ipeş t’orocepek artikartis uç’ik’ç’ik’inupan. Şurimşine Prensi çkimi, skanden ok’o3’k’imuşi vore mara sin p’ot’es vargomoç’k’ondaginon. 3’oxleni pukirobas, namepçitşi jur k’ati yak’ut’i komogimer. Mç’ita naren, mç’ita dadalepeşen daha mç’ita; cğat’a narenti en didi zuğapeşen daha cğat’a iqvasunon.

Bedineri Prensik; “3’aleni zenis…” ya u3’u. “…ebza nagamaçaps ar ç’it’a k’ulani ren. Ebzape 3’k’aris kodululu do mteli xolo dişveles. Varixmarenan. Oxorişa geç’areli varnağuna babamuşişen biga ç’k’omasunon. K’ulanik imgars. Ne modvalu uğun ne 3’inek’i. Tisti mutu varmotun. Majurani toliti keşamiği do komeçi. Babamuşik mo baxupt’as.

Mşkirdonik, “Ar seris çkva kelagixedu mara majurani toli skani var eşamağen. Varna mteli utole kodoskidu.”

Prensik, “Ç’it’a Mşkirdoni, mu gi3’umerna iya qvi!” ya u3’u.

Mşkirdonik majurani toliti keşoğu do 3’alendo k’ele gamat’u. Ebza nagamaçaps k’ulanis goputxu do yak’uti xes kogyudu.

K’ulanik, “Oxx, aya muk’onai mskva dada ren.” Ya tku do xelebaten nk’ap’ineri oxorişa igzalu. Mşkirdoniti Prensişa kak’uniktu şk’ule emus, ”A3’i utole kodoskidi do çkar mutu vagaz’iren emuşeni man skani k’ala ak dodginoni doviqvi.” Ya u3’u.

Prensik, “Var, ç’it’a Mşkirdoni sin a3’i Misir’işa idaginon.

Mlkirdonik, “Var iqven. Birtum skanik’ala ak vort’aminon.” Ya tku do Prensişi k’uçxepeş tude kilinciru.

Majurani ndğas Prensis mxucis kogiluxedu do çkva terepes nauz’iramunpe emus osvarus kogyoç’k’u. Nil’işi ekole akole golosvarun do mç’ita çxomepe naç’opupan elamç’ita ibiş’iş k’vinçepeşen, çolis naelaxen do iri şei nauçkin kiyana k’onai 3’anei Sfenk’işen, devepes naelvatxozenan kehribarişi tespiğepe na zdipan tacirepeşen, tutaş germapes ar didi billuriş kvas naaxvamen abanozi steri uça mapaşen, ar xurmas nagelacans do ti muşi eç rahibes topuriş xavlaten naoskedinapaps veberta xanç’eni 3’i3’ilaşen, ar didi t’ibas didi but’k’apeşi jin inçvirs do birtum parpalepe k’ala naok’obun Yecuci- Mecucepeşen dido şeepe oxo3’onapu.

Prensik. “Şurimşine ç’it’a Mşkirdoni, man dido gaak’vironi mutupe mi3’umer. Mara en oçkinoni naren k’oçepeşi ç’vinape ren. Noğa çkimişi jin goputxi do muepe ixvenenna man domi3’vi!” ya u3’u.

Mşkirdoni noğaş jin putxu: Fuk’arape nek’naş 3’oxle xet’esşi xampa k’oçepe mskva oxorepe mutepeşis doxunei z’iru. Meşam3’k’upanei gzaepeşa meşaxtuşi, çkar mutuşen ambari navaruğun burde stei nai3’k’ernan mşkironi do nunk’u p’ici kart’ali stei xçeaneri berepe do ar xinciş tude ot’ibinu şeni artikartis gok’ireli naelacanan jur bere koz’iru. Berepek ar Mamçumales, “Dido mşkironei voret.” Ya u3’vesşi emuk, “Ak vagancirenan!” yado duluquru. Entepeti mç’imaş tude yiseles do mek’iles. Ok’uleti guiktu do naz’irupe Prensis dusvaru.

Prensik, “T’ani çkimis mteli okroşi but’k’ape gomot’k’un. Entepe tito tito gomo3’k’i do fuk’arapes durti. Naskidunanpes xela do k’aobape mteli okroşen mulun ya açkinenan.

Mşkirdonik, Prensi guit’et’elet’u şakis mteli okrope kago3’k’u do fuk’arapes durtu. Berepes nunk’u p’icis peri komuxtes do sokağepes osteramus kogyoç’k’es. “A3’i mç’k’iditi komiğunan.” Yado qurapt’es.

Antepe iqvet’uşi qinoba do k’ap’ulaşenti mtviri komoxtu. Sokağepe varçxiliten xveneri stei çxat’up’t’u. Ginz’e ginz’e qinerepe saçağepes muç’o xançerepe stei go3’obun, oxorcalepe kyurkepen gulunan, mç’ita p’ap’axepe tis motvalei ç’it’a berepe k’izağepeten gzaepes gestut’es do gulut’es. K’rima ç’it’a mşkirdonis dido qini gez’it’u mara Prensi noşkvinu varunt’u. Emus dido qoropt’u. Furniş gale naobğunmç’k’idişi punçxape nt’k’obaşa k’orobupt’u do imxort’u, msvaepeti opatkaluten ot’ibinu şeni içalişept’u.

Em oras nağurasunon koxo3’onu. Xvala ar fara çkva Prensişi mxucişa yeputxinuşi menceli duskideet’u. Prensis, “K’aobaten doskidi Şurimşine Prensi çkimi.” Yado ilupurçolu. “Xe skanis mecindinu şeni izni momçapi?”

Prensik, ”Eşo oxovo3’onap ki Misir’işa oxtimuşi ora komogixtu ç’it’a Mşkirdoni. Aya k’ai ma3’onu. Ak dido oras dodgiti mara man ar fara çarbişen komemacundi. Muşeni ki sin dido k’qorop.” Ya u3’u.

Mşkirdonik, “Navidaminon sva Misir’i varen” ya u3’u. “Man ğuraşi ocağişa vulur. Ğurati ncirişi cuma vareni?” Edo Prensis konacundu şk’ule doğuru do mxucişen tude kamelu.

Em oras Bedineri Prensiş doloxendo k’ele ar ok’ot’ruxinuşi xoma kuignapu. Kurşumiş guri muşi oşkenaşen kak’ot’ruxeet’u.

Majurani ndğas Belediyeşi başkani do meclisişi uyepe 3’aleni zenis gulut’es. Goqazeriş 3’oxle mik’it’esşi Başkanik ti e3’ozdu do ki3’i3’k’edu şk’ule, “Vuu, Bedineri Prensis mu ağodeen aşo?” ya tku.

Birtum Başkanik na tkvas iri nenas ti nagyunk’anups ar uyekti, “Mtinişiti amus mu ağodeen aşo? Yado diquru. Ok’uleti  juri isa, go3’k’omilu şeni goqazeişa kelaxtes.

Başkanik, “K’ilicis yak’ut’i kanustveen, tolepe igzaleen, okropeti varduskideen, mak’vandeşen ar ç’it’a k’ai xali uğun.” Ya tku. Majurani uyepekti, “Hoo, mak’vandeşen ar ç’it’a k’ai xali uğun.” Yado sagama meçes.

 Başkanik, “Aha, k’uçxeş tude ar xra3keli k’vinçi elaz’in.” Yado noqonu. “K’vinçepe ak navarağurinen şeni ar emri meçamuşi voret.”  Ya tku do emedeni ar kart’alis em emri doç’arapu.

Emu şk’ule Bedineri Prensişi goqazei kamoktes. Universiteşen ar P’rofesoik, “A3’i aya mskva navaren şeni mutusti vairgun” ya tku. Ok’uleti goqazeri ar furnis dondğulines. Başkanik, “A3’i nandğulu madenişen mu maxvenenan?” ya tku do ar k’arari meçamu şeni uyepe kok’ok’orobu. Ok’uleti, “Helbet ar çkva mitişi goqazeri oxvenuşi voret ki eti ancax çkimişeni ixvenasunon.” Yado noqonu. Uyepeşi k’artaik, “Var, var: Çkimi goqazei ixvenas .” yado kuk’uiç’k’omes. Man entepe mevaşkvişi entepe xoloti ok’obut’es.

Goğazei naikips mamçalişupeşi gemdginalek, “Mu acayibi dulya ren.” Ya. “Kurşumişi am guri mututen varndğulun.” Ya tku do guri yezdu do ğureli k’vinçi naelaz’in oçot’ura şk’ele kelat’k’oçu.

Trangik. ar melaeğis, “Em noğaşi en k’ai jur mutu man komomiği!” ya u3’uşi melaeğikti. Ğureli k’vinçi do kurşumiş guri emus konuğu.

Trangik, “K’ai goşa3xuneet. Am k’vinçik cenneti çkimişi ar k’elendo birtum stvinasunon, Bedineri Prensikti okroşi tere çkimis birtum man mxvamasunon.” Ya tku.

 

Nagoktinu: Yılmaz AVCI       kasım 2013

 

 

DOLOXENEPE

Mşkirdoni: Kırlangıç

3’onda: Beğen, zevk

N3aşburboloni: Hava fırıldağı

Vargaqvapineni? : Olamıyor musun?

Eklesiya: Kilise

İsiri: Saz

Met’ruxale: Kırılgan

Xanç’eni: Yeşil

Skit’a: Sarı

Varçxili: Gümüş

Şirimi: Kum

O3’ir3’olu: Sırılsıklam olmak

Navar oxo3’onapu: Anlamalarını sağlamamak

Mezmonei: Dalgın

Osimadu: Düşünmek

Gecğialoni: Şelale

K’ai xeşa: İyice

ǒik’a: Bardak

Ntkireli loresima: Buruşmuş Papatya

Mamguru: Öğrenci

Qinoba: Kış

Elamç’ita: Pembe (Kırmızımtrak)

Birtum: Herzaman

Veberta: Korkunç, heyula

Oquru: Bağırmak

Xoma: Ses

Go3xuk’eri: Buruşmuş

Maputxoce: Uçucu

Sagama: Cevap

M3’k’upanoba: Karanlık

Dudira: Kule, Tepe

Osimadu: Düşünmek

Gaok’viru: Tuhafına gitmek, yadırgamak

Mamç’apu: Terzi

Bunduri: Tembel

Çkinak’oçi: Bilim adamı

Ok’itxu: Okumak

Monoxtime: Dışarıdan gelen, yabancı

3’k’ar3xeni: Su aygırı

Stera: Oyun

Mo3’ondinu: Beğenilmek

Ebza: Kibrit

Doviqvi: Oldum

Mamçumale: Bekçi

K’rima: Zavallı

K’qorop: Seviyorum

İsa: Beraber

Oçot’ura: Çöplük.